\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.blogger.com/blog This.g?n=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026source=youtube\u0026b=\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccyqqkwyaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagdcte9hr0vseae=","servicename":"blogger"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":40,"title":{"runs":[{"text":"tumblr"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqblrvtujmug==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzuvu1ctfj4aq==","servicename":"tumblr"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":4,"title":{"runs":[{"text":"reddit"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbljfrerjva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzsruresvr4aq==","servicename":"reddit"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":36,"title":{"runs":[{"text":"ВКонтакте"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvzlt05uquturq==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share"}},"urlendpoint":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglws09oveflvev4aq==","servicename":"vkontakte"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":45,"title":{"runs":[{"text":"pinterest"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvbjtlrfukvtva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is Video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is Video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglqsu5urvjfu1r4aq==","servicename":"pinterest"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":9,"title":{"runs":[{"text":"ameba"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbufnrujb","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry Text=\u0026editor Flg=1"}},"urlendpoint":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry Text=\u0026editor Flg=1","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagvbtuvcqxgb","servicename":"ameba"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":42,"title":{"runs":[{"text":"linkedin"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcexjtktfrelo","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaghmsu5lrurjtngb","servicename":"linkedin"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":38,"title":{"runs":[{"text":"livejournal"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqc0xjvkvkt1vstkfm","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagtmsvzfsk9vuk5bthgb","servicename":"livejournal"}}],"title":{"runs":[{"text":"bagikan Video Ini"}]},"copyurlbuttontext":{"runs":[{"text":"salin Link"}]},"unregisteredappclicktrackingparams":"ekpmmgvzagfyzujy5ete3kctswn4aq==","trackingparams":"cb4q4vaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgybxnoyxjlspll5mtcok2xyw=="}}}},"accessibility":{"label":"bagikan"},"tooltip":"bagikan","trackingparams":"cb0qykycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"bagikan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Default","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"simpan"}]},"icon":{"icontype":"add To Playlist"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Menonton Video Ini Lagi?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Menambahkan Video Ini Ke Playlist."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"accessibility":{"label":"simpan"},"trackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"simpan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Default","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"laporkan"}]},"icon":{"icontype":"flag"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Melaporkan Video Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Melaporkan Konten Yang Tidak Pantas."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}}}},"tooltip":"laporkan","trackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"laporkan"}}}}}}],"owner":{"slimownerrenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s48 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":48,"height":48},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s88 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":88,"height":88},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s176 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":176,"height":176}]},"title":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g","canonicalbaseurl":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"subscribebutton":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"subscribe"}]},"icon":{"icontype":"subscribe"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Subscribe Ke Channel Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Subscribe Ke Channel Ini."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6ymglzdwjzy3jpymu=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?hl=id\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&app=m&continue Action=quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn&action Handle Signin=true\u0026passive=true\u0026service=youtube\u0026uilel=3"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"continueaction":"quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn"}},"trackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"trackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","targetid":"watch Subscribe"}},"collapsedsubtitle":{"runs":[{"text":"43 rb Subscriber"}]},"expandedsubtitle":{"runs":[{"text":"43.861 Subscriber"}]},"channelname":"myynhh","channelurl":"http://www.youtube.com/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g","trackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}},"description":{"runs":[{"text":"ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: "},{"text":"https://www.facebook.com/myynhh/","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/","target":"target New Window","nofollow":true}}},{"text":"\n\nĐoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3\n\nlink Tải Mp3: "},{"text":"https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/...","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqaanme.html?ref=search Box"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqaanme.html?ref=search Box","target":"target New Window","nofollow":true}}}]},"metadatarowcontainer":{"metadatarowcontainerrenderer":{"rows":[{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"kategori"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"musik","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"musik Dalam Video Ini"}]},"hasdividerline":true}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"pelajari Lebih Lanjut","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188"}},"urlendpoint":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188","target":"target New Window"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"dengarkan Musik Bebas Iklan Dengan Youtube Premium","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgycgmyynl0cmvk","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/premium"}},"browseendpoint":{"browseid":"spunlimited"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"lagu"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hkvopu9hvd8"}},"watchendpoint":{"videoid":"hkvopu9hvd8"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"artis"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"alan Walker, Sabrina Carpenter, Farruko"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"album"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"dilisensikan Ke Youtube Oleh"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"sme, Ultra Music (atas Nama Ultra Records); Bmi Broadcast Music Inc., Latinautor, Ascap, Latinautor Umpg, Cmrra, Emi Music Publishing, Walt Disney Music Company (publishing), Uniao Brasileira De Editoras De Musica Ubem, Sony Atv Publishing, Latinautor Sonyatv, Broma 16, Latinautor Warner Chappell, Warner Chappell, Dan 9 Komunitas Hak Musik"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","hasdividerline":false}}],"collapseditemcount":0,"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"videoid":"y2k1bcizmvi","datetext":{"runs":[{"text":"dipublikasikan Tanggal 21 Mar 2019"}]},"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","overflowmenutext":{"runs":[{"text":"lainnya"}]}}}],"trackingparams":"cbqquy8yasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"slim Video Metadata"}},{"itemsectionrenderer":{"contents":[{"compactvideorenderer":{"videoid":"40k Nzfcdpi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clba Wcukbeskqxeth0v15znqaviaa","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"7.114.606x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=40k Nzfcdpi"}},"watchendpoint":{"videoid":"40k Nzfcdpi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Wwbupu8csyw/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/lz5glrvzh7m/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedymyi 2cbppomb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"7,1 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow 3 Menit, 17 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldjz Lhcz6qzgcawem0e M94nw8mq","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.588.361x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=q1sjkuwe9iu"}},"watchendpoint":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ By4rolzzffi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/eo5ribymnji/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecf6fvgrqwiqkm=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics) 3 Menit, 10 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"adlsnblkgpo","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4claqq6ff3 Hznjzhn7zoo8rbjouspg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.222.842x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=adlsnblkgpo"}},"watchendpoint":{"videoid":"adlsnblkgpo","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 8ka7jkwsc0e/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/he Fvt0byww/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed6szcx25o76wk=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover) 4 Menit, 3 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"nuft6on01wi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360}]},"title":{"runs":[{"text":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.613.711x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=nuft6on01wi"}},"watchendpoint":{"videoid":"nuft6on01wi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lcvtgc 81u/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/b0q4iqgueq4/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momeccrtobqp3uoj0b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan) 3 Menit, 21 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clctyznijunkylteghxnzba0lduzqg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"923.870x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=0xzlh5dx0cy"}},"watchendpoint":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 0dgc2nu0tp8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x7r6g63ymmo/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedgo8e7 Eoyjtmb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"923 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019 59 Menit Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"3f4w34zcz0a","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clc0mlxdbnslitejtrkqeqaimkofuw","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"2.754.858x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=3f4w34zcz0a"}},"watchendpoint":{"videoid":"3f4w34zcz0a","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Jvg R4at Mk/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/5vgela0ns3s/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedazonm Jum 90b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"2,7 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan 3 Menit, 4 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"n03idjcsy5g","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldvrixstalruehzgadso7jsdjowia","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec Oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"35.120.475x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=n03idjcsy5g"}},"watchendpoint":{"videoid":"n03idjcsy5g","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec Oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lyvlyuntc8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x28a6s5xcq0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecyl7o5yyhypp8b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"35 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards) 6 Menit, 44 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"hdjkwo Cb30","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clb17gcftadhl9yqiumjtctikgbh2w","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"895.358x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hdjkwo Cb30"}},"watchendpoint":{"videoid":"hdjkwo Cb30","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Svrecqxbpmg/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/q7bhcvveoco/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed9joj Jsus6yub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"895 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em 4 Menit, 20 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"wp0lou3y5 O","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clbamxy K0pbemruqwilangncvky1q","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.258.766x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=wp0lou3y5 O"}},"watchendpoint":{"videoid":"wp0lou3y5 O","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Evz Hduza7w/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/vx39bkwnh 8/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedqz8vvrvtczlo=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals) 3 Menit, 41 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clcmcoanziyilita Lxhkwsfttmkow","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"5.677.874x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=vxrvhjdc1qi"}},"watchendpoint":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ G3qurp8bshi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/yrancljz 44/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecirfogyfcbilc=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"5,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics) 3 Menit, 16 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"pzepfswmdxe","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldldkgutkjrlp31aeds9185tcdhla","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"charlie Puth Attention (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"32.870.739x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=pzepfswmdxe"}},"watchendpoint":{"videoid":"pzepfswmdxe","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ H1ko5yvt0ma/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/xwyyrsghp U/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedx6pnh7k Kykub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"32 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"charlie Puth Attention (lyrics) 3 Menit, 32 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"si93dgd7v2y","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clandbe5as9iezkfe8 T Swjz 7xyg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"1.523.851x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=si93dgd7v2y"}},"watchendpoint":{"videoid":"si93dgd7v2y","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ A1pcurhe1s/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/fla9iw6e0r0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedmru2hxuhdl0o=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"1,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover) 2 Menit, 59 Detik Putar Video"}}}}],"trackingparams":"cacquy8yaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"related Items"}},{"commentsectionrenderer":{"continuations":[{"nextcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteybg==","clicktrackingparams":"cayqybccihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","label":{"runs":[{"text":"tampilkan Komentar Lainnya"}]}}}],"sharebox":{"commentsimpleboxrenderer":{"authorthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 32 Vfli3ugzv.png","width":32,"height":32},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 48 Vflly0utt.png","width":48,"height":48},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 720 Vflyjnzbz.png","width":76,"height":76}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"foto Profil Default"}}},"placeholdertext":{"runs":[{"text":"tulis Komentar Publik..."}]},"prepareaccountendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","avatarsize":"simplebox Avatar Size Type Default"}},"header":{"commentsectionheaderrenderer":{"counttext":{"runs":[{"text":"komentar","bold":true},{"text":" • 1.014"}]},"trackingparams":"caqqv3uiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"trackingparams":"camqwhuyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"continuations":[{"reloadcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteyaq==","clicktrackingparams":"caiqxqycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}],"trackingparams":"caequi8iewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}},"currentvideoendpoint":{"clicktrackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"trackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","webwatchnextresponseextensiondata":{"relatedvideoargs":""}} >
Mp3 Gratis Dengan Mudah - Mp3menu
\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.blogger.com/blog This.g?n=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026source=youtube\u0026b=\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccyqqkwyaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagdcte9hr0vseae=","servicename":"blogger"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":40,"title":{"runs":[{"text":"tumblr"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqblrvtujmug==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzuvu1ctfj4aq==","servicename":"tumblr"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":4,"title":{"runs":[{"text":"reddit"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbljfrerjva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzsruresvr4aq==","servicename":"reddit"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":36,"title":{"runs":[{"text":"ВКонтакте"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvzlt05uquturq==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share"}},"urlendpoint":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglws09oveflvev4aq==","servicename":"vkontakte"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":45,"title":{"runs":[{"text":"pinterest"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvbjtlrfukvtva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is Video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is Video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglqsu5urvjfu1r4aq==","servicename":"pinterest"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":9,"title":{"runs":[{"text":"ameba"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbufnrujb","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry Text=\u0026editor Flg=1"}},"urlendpoint":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry Text=\u0026editor Flg=1","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagvbtuvcqxgb","servicename":"ameba"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":42,"title":{"runs":[{"text":"linkedin"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcexjtktfrelo","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaghmsu5lrurjtngb","servicename":"linkedin"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":38,"title":{"runs":[{"text":"livejournal"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqc0xjvkvkt1vstkfm","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagtmsvzfsk9vuk5bthgb","servicename":"livejournal"}}],"title":{"runs":[{"text":"bagikan Video Ini"}]},"copyurlbuttontext":{"runs":[{"text":"salin Link"}]},"unregisteredappclicktrackingparams":"ekpmmgvzagfyzujy5ete3kctswn4aq==","trackingparams":"cb4q4vaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgybxnoyxjlspll5mtcok2xyw=="}}}},"accessibility":{"label":"bagikan"},"tooltip":"bagikan","trackingparams":"cb0qykycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"bagikan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Default","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"simpan"}]},"icon":{"icontype":"add To Playlist"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Menonton Video Ini Lagi?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Menambahkan Video Ini Ke Playlist."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"accessibility":{"label":"simpan"},"trackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"simpan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Default","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"laporkan"}]},"icon":{"icontype":"flag"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Melaporkan Video Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Melaporkan Konten Yang Tidak Pantas."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}}}},"tooltip":"laporkan","trackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"laporkan"}}}}}}],"owner":{"slimownerrenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s48 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":48,"height":48},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s88 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":88,"height":88},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s176 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":176,"height":176}]},"title":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g","canonicalbaseurl":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"subscribebutton":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"subscribe"}]},"icon":{"icontype":"subscribe"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Subscribe Ke Channel Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Subscribe Ke Channel Ini."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6ymglzdwjzy3jpymu=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?hl=id\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&app=m&continue Action=quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn&action Handle Signin=true\u0026passive=true\u0026service=youtube\u0026uilel=3"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"continueaction":"quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn"}},"trackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"trackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","targetid":"watch Subscribe"}},"collapsedsubtitle":{"runs":[{"text":"43 rb Subscriber"}]},"expandedsubtitle":{"runs":[{"text":"43.861 Subscriber"}]},"channelname":"myynhh","channelurl":"http://www.youtube.com/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g","trackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}},"description":{"runs":[{"text":"ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: "},{"text":"https://www.facebook.com/myynhh/","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/","target":"target New Window","nofollow":true}}},{"text":"\n\nĐoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3\n\nlink Tải Mp3: "},{"text":"https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/...","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqaanme.html?ref=search Box"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqaanme.html?ref=search Box","target":"target New Window","nofollow":true}}}]},"metadatarowcontainer":{"metadatarowcontainerrenderer":{"rows":[{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"kategori"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"musik","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"musik Dalam Video Ini"}]},"hasdividerline":true}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"pelajari Lebih Lanjut","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188"}},"urlendpoint":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188","target":"target New Window"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"dengarkan Musik Bebas Iklan Dengan Youtube Premium","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgycgmyynl0cmvk","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/premium"}},"browseendpoint":{"browseid":"spunlimited"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"lagu"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hkvopu9hvd8"}},"watchendpoint":{"videoid":"hkvopu9hvd8"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"artis"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"alan Walker, Sabrina Carpenter, Farruko"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"album"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"dilisensikan Ke Youtube Oleh"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"sme, Ultra Music (atas Nama Ultra Records); Bmi Broadcast Music Inc., Latinautor, Ascap, Latinautor Umpg, Cmrra, Emi Music Publishing, Walt Disney Music Company (publishing), Uniao Brasileira De Editoras De Musica Ubem, Sony Atv Publishing, Latinautor Sonyatv, Broma 16, Latinautor Warner Chappell, Warner Chappell, Dan 9 Komunitas Hak Musik"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","hasdividerline":false}}],"collapseditemcount":0,"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"videoid":"y2k1bcizmvi","datetext":{"runs":[{"text":"dipublikasikan Tanggal 21 Mar 2019"}]},"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","overflowmenutext":{"runs":[{"text":"lainnya"}]}}}],"trackingparams":"cbqquy8yasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"slim Video Metadata"}},{"itemsectionrenderer":{"contents":[{"compactvideorenderer":{"videoid":"40k Nzfcdpi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clba Wcukbeskqxeth0v15znqaviaa","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"7.114.606x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=40k Nzfcdpi"}},"watchendpoint":{"videoid":"40k Nzfcdpi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Wwbupu8csyw/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/lz5glrvzh7m/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedymyi 2cbppomb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"7,1 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow 3 Menit, 17 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldjz Lhcz6qzgcawem0e M94nw8mq","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.588.361x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=q1sjkuwe9iu"}},"watchendpoint":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ By4rolzzffi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/eo5ribymnji/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecf6fvgrqwiqkm=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics) 3 Menit, 10 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"adlsnblkgpo","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4claqq6ff3 Hznjzhn7zoo8rbjouspg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.222.842x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=adlsnblkgpo"}},"watchendpoint":{"videoid":"adlsnblkgpo","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 8ka7jkwsc0e/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/he Fvt0byww/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed6szcx25o76wk=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover) 4 Menit, 3 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"nuft6on01wi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360}]},"title":{"runs":[{"text":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.613.711x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=nuft6on01wi"}},"watchendpoint":{"videoid":"nuft6on01wi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lcvtgc 81u/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/b0q4iqgueq4/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momeccrtobqp3uoj0b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan) 3 Menit, 21 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clctyznijunkylteghxnzba0lduzqg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"923.870x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=0xzlh5dx0cy"}},"watchendpoint":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 0dgc2nu0tp8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x7r6g63ymmo/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedgo8e7 Eoyjtmb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"923 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019 59 Menit Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"3f4w34zcz0a","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clc0mlxdbnslitejtrkqeqaimkofuw","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"2.754.858x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=3f4w34zcz0a"}},"watchendpoint":{"videoid":"3f4w34zcz0a","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Jvg R4at Mk/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/5vgela0ns3s/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedazonm Jum 90b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"2,7 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan 3 Menit, 4 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"n03idjcsy5g","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldvrixstalruehzgadso7jsdjowia","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec Oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"35.120.475x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=n03idjcsy5g"}},"watchendpoint":{"videoid":"n03idjcsy5g","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec Oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lyvlyuntc8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x28a6s5xcq0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecyl7o5yyhypp8b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"35 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards) 6 Menit, 44 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"hdjkwo Cb30","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clb17gcftadhl9yqiumjtctikgbh2w","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"895.358x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hdjkwo Cb30"}},"watchendpoint":{"videoid":"hdjkwo Cb30","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Svrecqxbpmg/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/q7bhcvveoco/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed9joj Jsus6yub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"895 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em 4 Menit, 20 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"wp0lou3y5 O","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clbamxy K0pbemruqwilangncvky1q","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.258.766x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=wp0lou3y5 O"}},"watchendpoint":{"videoid":"wp0lou3y5 O","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Evz Hduza7w/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/vx39bkwnh 8/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedqz8vvrvtczlo=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals) 3 Menit, 41 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clcmcoanziyilita Lxhkwsfttmkow","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"5.677.874x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=vxrvhjdc1qi"}},"watchendpoint":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ G3qurp8bshi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/yrancljz 44/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecirfogyfcbilc=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"5,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics) 3 Menit, 16 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"pzepfswmdxe","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldldkgutkjrlp31aeds9185tcdhla","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"charlie Puth Attention (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"32.870.739x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=pzepfswmdxe"}},"watchendpoint":{"videoid":"pzepfswmdxe","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ H1ko5yvt0ma/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/xwyyrsghp U/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedx6pnh7k Kykub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"32 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"charlie Puth Attention (lyrics) 3 Menit, 32 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"si93dgd7v2y","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clandbe5as9iezkfe8 T Swjz 7xyg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"1.523.851x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=si93dgd7v2y"}},"watchendpoint":{"videoid":"si93dgd7v2y","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ A1pcurhe1s/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/fla9iw6e0r0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedmru2hxuhdl0o=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"1,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover) 2 Menit, 59 Detik Putar Video"}}}}],"trackingparams":"cacquy8yaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"related Items"}},{"commentsectionrenderer":{"continuations":[{"nextcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteybg==","clicktrackingparams":"cayqybccihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","label":{"runs":[{"text":"tampilkan Komentar Lainnya"}]}}}],"sharebox":{"commentsimpleboxrenderer":{"authorthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 32 Vfli3ugzv.png","width":32,"height":32},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 48 Vflly0utt.png","width":48,"height":48},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 720 Vflyjnzbz.png","width":76,"height":76}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"foto Profil Default"}}},"placeholdertext":{"runs":[{"text":"tulis Komentar Publik..."}]},"prepareaccountendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","avatarsize":"simplebox Avatar Size Type Default"}},"header":{"commentsectionheaderrenderer":{"counttext":{"runs":[{"text":"komentar","bold":true},{"text":" • 1.014"}]},"trackingparams":"caqqv3uiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"trackingparams":"camqwhuyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"continuations":[{"reloadcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteyaq==","clicktrackingparams":"caiqxqycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}],"trackingparams":"caequi8iewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}},"currentvideoendpoint":{"clicktrackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"trackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","webwatchnextresponseextensiondata":{"relatedvideoargs":""}} >
Mp3 By " />

Mp3menu

Download Lagu Terbaru, Gudang Lagu Mp3 Gratis

Download Lagu Youtube
\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.blogger.com/blog This.g?n=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026source=youtube\u0026b=\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccyqqkwyaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagdcte9hr0vseae=","servicename":"blogger"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":40,"title":{"runs":[{"text":"tumblr"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqblrvtujmug==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzuvu1ctfj4aq==","servicename":"tumblr"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":4,"title":{"runs":[{"text":"reddit"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbljfrerjva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzsruresvr4aq==","servicename":"reddit"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":36,"title":{"runs":[{"text":"ВКонтакте"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvzlt05uquturq==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share"}},"urlendpoint":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglws09oveflvev4aq==","servicename":"vkontakte"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":45,"title":{"runs":[{"text":"pinterest"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvbjtlrfukvtva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is Video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is Video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglqsu5urvjfu1r4aq==","servicename":"pinterest"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":9,"title":{"runs":[{"text":"ameba"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbufnrujb","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry Text=\u0026editor Flg=1"}},"urlendpoint":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry Text=\u0026editor Flg=1","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagvbtuvcqxgb","servicename":"ameba"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":42,"title":{"runs":[{"text":"linkedin"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcexjtktfrelo","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaghmsu5lrurjtngb","servicename":"linkedin"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":38,"title":{"runs":[{"text":"livejournal"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqc0xjvkvkt1vstkfm","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagtmsvzfsk9vuk5bthgb","servicename":"livejournal"}}],"title":{"runs":[{"text":"bagikan Video Ini"}]},"copyurlbuttontext":{"runs":[{"text":"salin Link"}]},"unregisteredappclicktrackingparams":"ekpmmgvzagfyzujy5ete3kctswn4aq==","trackingparams":"cb4q4vaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgybxnoyxjlspll5mtcok2xyw=="}}}},"accessibility":{"label":"bagikan"},"tooltip":"bagikan","trackingparams":"cb0qykycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"bagikan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Default","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"simpan"}]},"icon":{"icontype":"add To Playlist"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Menonton Video Ini Lagi?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Menambahkan Video Ini Ke Playlist."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"accessibility":{"label":"simpan"},"trackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"simpan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Default","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"laporkan"}]},"icon":{"icontype":"flag"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Melaporkan Video Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Melaporkan Konten Yang Tidak Pantas."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}}}},"tooltip":"laporkan","trackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"laporkan"}}}}}}],"owner":{"slimownerrenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s48 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":48,"height":48},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s88 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":88,"height":88},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s176 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":176,"height":176}]},"title":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g","canonicalbaseurl":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"subscribebutton":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"subscribe"}]},"icon":{"icontype":"subscribe"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Subscribe Ke Channel Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Subscribe Ke Channel Ini."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6ymglzdwjzy3jpymu=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?hl=id\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&app=m&continue Action=quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn&action Handle Signin=true\u0026passive=true\u0026service=youtube\u0026uilel=3"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"continueaction":"quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn"}},"trackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"trackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","targetid":"watch Subscribe"}},"collapsedsubtitle":{"runs":[{"text":"43 rb Subscriber"}]},"expandedsubtitle":{"runs":[{"text":"43.861 Subscriber"}]},"channelname":"myynhh","channelurl":"http://www.youtube.com/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g","trackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}},"description":{"runs":[{"text":"ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: "},{"text":"https://www.facebook.com/myynhh/","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/","target":"target New Window","nofollow":true}}},{"text":"\n\nĐoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3\n\nlink Tải Mp3: "},{"text":"https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/...","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqaanme.html?ref=search Box"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqaanme.html?ref=search Box","target":"target New Window","nofollow":true}}}]},"metadatarowcontainer":{"metadatarowcontainerrenderer":{"rows":[{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"kategori"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"musik","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"musik Dalam Video Ini"}]},"hasdividerline":true}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"pelajari Lebih Lanjut","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188"}},"urlendpoint":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188","target":"target New Window"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"dengarkan Musik Bebas Iklan Dengan Youtube Premium","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgycgmyynl0cmvk","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/premium"}},"browseendpoint":{"browseid":"spunlimited"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"lagu"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hkvopu9hvd8"}},"watchendpoint":{"videoid":"hkvopu9hvd8"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"artis"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"alan Walker, Sabrina Carpenter, Farruko"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"album"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"dilisensikan Ke Youtube Oleh"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"sme, Ultra Music (atas Nama Ultra Records); Bmi Broadcast Music Inc., Latinautor, Ascap, Latinautor Umpg, Cmrra, Emi Music Publishing, Walt Disney Music Company (publishing), Uniao Brasileira De Editoras De Musica Ubem, Sony Atv Publishing, Latinautor Sonyatv, Broma 16, Latinautor Warner Chappell, Warner Chappell, Dan 9 Komunitas Hak Musik"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","hasdividerline":false}}],"collapseditemcount":0,"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"videoid":"y2k1bcizmvi","datetext":{"runs":[{"text":"dipublikasikan Tanggal 21 Mar 2019"}]},"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","overflowmenutext":{"runs":[{"text":"lainnya"}]}}}],"trackingparams":"cbqquy8yasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"slim Video Metadata"}},{"itemsectionrenderer":{"contents":[{"compactvideorenderer":{"videoid":"40k Nzfcdpi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clba Wcukbeskqxeth0v15znqaviaa","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"7.114.606x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=40k Nzfcdpi"}},"watchendpoint":{"videoid":"40k Nzfcdpi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Wwbupu8csyw/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/lz5glrvzh7m/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedymyi 2cbppomb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"7,1 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow 3 Menit, 17 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldjz Lhcz6qzgcawem0e M94nw8mq","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.588.361x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=q1sjkuwe9iu"}},"watchendpoint":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ By4rolzzffi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/eo5ribymnji/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecf6fvgrqwiqkm=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics) 3 Menit, 10 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"adlsnblkgpo","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4claqq6ff3 Hznjzhn7zoo8rbjouspg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.222.842x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=adlsnblkgpo"}},"watchendpoint":{"videoid":"adlsnblkgpo","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 8ka7jkwsc0e/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/he Fvt0byww/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed6szcx25o76wk=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover) 4 Menit, 3 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"nuft6on01wi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360}]},"title":{"runs":[{"text":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.613.711x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=nuft6on01wi"}},"watchendpoint":{"videoid":"nuft6on01wi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lcvtgc 81u/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/b0q4iqgueq4/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momeccrtobqp3uoj0b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan) 3 Menit, 21 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clctyznijunkylteghxnzba0lduzqg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"923.870x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=0xzlh5dx0cy"}},"watchendpoint":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 0dgc2nu0tp8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x7r6g63ymmo/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedgo8e7 Eoyjtmb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"923 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019 59 Menit Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"3f4w34zcz0a","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clc0mlxdbnslitejtrkqeqaimkofuw","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"2.754.858x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=3f4w34zcz0a"}},"watchendpoint":{"videoid":"3f4w34zcz0a","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Jvg R4at Mk/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/5vgela0ns3s/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedazonm Jum 90b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"2,7 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan 3 Menit, 4 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"n03idjcsy5g","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldvrixstalruehzgadso7jsdjowia","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec Oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"35.120.475x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=n03idjcsy5g"}},"watchendpoint":{"videoid":"n03idjcsy5g","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec Oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lyvlyuntc8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x28a6s5xcq0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecyl7o5yyhypp8b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"35 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards) 6 Menit, 44 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"hdjkwo Cb30","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clb17gcftadhl9yqiumjtctikgbh2w","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"895.358x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hdjkwo Cb30"}},"watchendpoint":{"videoid":"hdjkwo Cb30","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Svrecqxbpmg/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/q7bhcvveoco/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed9joj Jsus6yub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"895 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em 4 Menit, 20 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"wp0lou3y5 O","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clbamxy K0pbemruqwilangncvky1q","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.258.766x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=wp0lou3y5 O"}},"watchendpoint":{"videoid":"wp0lou3y5 O","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Evz Hduza7w/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/vx39bkwnh 8/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedqz8vvrvtczlo=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals) 3 Menit, 41 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clcmcoanziyilita Lxhkwsfttmkow","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"5.677.874x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=vxrvhjdc1qi"}},"watchendpoint":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ G3qurp8bshi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/yrancljz 44/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecirfogyfcbilc=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"5,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics) 3 Menit, 16 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"pzepfswmdxe","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldldkgutkjrlp31aeds9185tcdhla","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"charlie Puth Attention (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"32.870.739x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=pzepfswmdxe"}},"watchendpoint":{"videoid":"pzepfswmdxe","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ H1ko5yvt0ma/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/xwyyrsghp U/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedx6pnh7k Kykub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"32 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"charlie Puth Attention (lyrics) 3 Menit, 32 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"si93dgd7v2y","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clandbe5as9iezkfe8 T Swjz 7xyg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"1.523.851x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=si93dgd7v2y"}},"watchendpoint":{"videoid":"si93dgd7v2y","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ A1pcurhe1s/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/fla9iw6e0r0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedmru2hxuhdl0o=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"1,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover) 2 Menit, 59 Detik Putar Video"}}}}],"trackingparams":"cacquy8yaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"related Items"}},{"commentsectionrenderer":{"continuations":[{"nextcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteybg==","clicktrackingparams":"cayqybccihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","label":{"runs":[{"text":"tampilkan Komentar Lainnya"}]}}}],"sharebox":{"commentsimpleboxrenderer":{"authorthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 32 Vfli3ugzv.png","width":32,"height":32},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 48 Vflly0utt.png","width":48,"height":48},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 720 Vflyjnzbz.png","width":76,"height":76}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"foto Profil Default"}}},"placeholdertext":{"runs":[{"text":"tulis Komentar Publik..."}]},"prepareaccountendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","avatarsize":"simplebox Avatar Size Type Default"}},"header":{"commentsectionheaderrenderer":{"counttext":{"runs":[{"text":"komentar","bold":true},{"text":" • 1.014"}]},"trackingparams":"caqqv3uiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"trackingparams":"camqwhuyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"continuations":[{"reloadcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteyaq==","clicktrackingparams":"caiqxqycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}],"trackingparams":"caequi8iewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}},"currentvideoendpoint":{"clicktrackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"trackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","webwatchnextresponseextensiondata":{"relatedvideoargs":""}} >
Mp3 Gratis Dengan Mudah

By On
\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.blogger.com/blog This.g?n=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026source=youtube\u0026b=\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccyqqkwyaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagdcte9hr0vseae=","servicename":"blogger"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":40,"title":{"runs":[{"text":"tumblr"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqblrvtujmug==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzuvu1ctfj4aq==","servicename":"tumblr"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":4,"title":{"runs":[{"text":"reddit"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbljfrerjva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzsruresvr4aq==","servicename":"reddit"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":36,"title":{"runs":[{"text":"ВКонтакте"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvzlt05uquturq==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share"}},"urlendpoint":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglws09oveflvev4aq==","servicename":"vkontakte"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":45,"title":{"runs":[{"text":"pinterest"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvbjtlrfukvtva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target new window"}},"trackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglqsu5urvjfu1r4aq==","servicename":"pinterest"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":9,"title":{"runs":[{"text":"ameba"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbufnrujb","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry text=\u0026editor flg=1"}},"urlendpoint":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry text=\u0026editor flg=1","target":"target new window"}},"trackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagvbtuvcqxgb","servicename":"ameba"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":42,"title":{"runs":[{"text":"linkedin"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcexjtktfrelo","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaghmsu5lrurjtngb","servicename":"linkedin"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":38,"title":{"runs":[{"text":"livejournal"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqc0xjvkvkt1vstkfm","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target new window"}},"trackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagtmsvzfsk9vuk5bthgb","servicename":"livejournal"}}],"title":{"runs":[{"text":"bagikan Video Ini"}]},"copyurlbuttontext":{"runs":[{"text":"salin Link"}]},"unregisteredappclicktrackingparams":"ekpmmgvzagfyzujy5ete3kctswn4aq==","trackingparams":"cb4q4vaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgybxnoyxjlspll5mtcok2xyw=="}}}},"accessibility":{"label":"bagikan"},"tooltip":"bagikan","trackingparams":"cb0qykycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"bagikan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style default","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"simpan"}]},"icon":{"icontype":"add to playlist"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Menonton Video Ini Lagi?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Menambahkan Video Ini Ke Playlist."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"accessibility":{"label":"simpan"},"trackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"simpan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style default","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"laporkan"}]},"icon":{"icontype":"flag"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Melaporkan Video Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Melaporkan Konten Yang Tidak Pantas."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}}}},"tooltip":"laporkan","trackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"laporkan"}}}}}}],"owner":{"slimownerrenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s48 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":48,"height":48},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s88 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":88,"height":88},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s176 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":176,"height":176}]},"title":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}}}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g","canonicalbaseurl":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"subscribebutton":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"subscribe"}]},"icon":{"icontype":"subscribe"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Subscribe Ke Channel Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Subscribe Ke Channel Ini."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6ymglzdwjzy3jpymu=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?hl=id\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi&app=m&continue action=quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn&action handle signin=true\u0026passive=true\u0026service=youtube\u0026uilel=3"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"continueaction":"quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn"}},"trackingparams":"cbgq yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"trackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","targetid":"watch Subscribe"}},"collapsedsubtitle":{"runs":[{"text":"43 rb Subscriber"}]},"expandedsubtitle":{"runs":[{"text":"43.861 Subscriber"}]},"channelname":"myynhh","channelurl":"http://www.youtube.com/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g","trackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}},"description":{"runs":[{"text":"ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: "},{"text":"https://www.facebook.com/myynhh/","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/","target":"target new window","nofollow":true}}},{"text":"\n\nĐoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3\n\nlink Tải Mp3: "},{"text":"https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/...","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqaanme.html?ref=search box"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqaanme.html?ref=search box","target":"target new window","nofollow":true}}}]},"metadatarowcontainer":{"metadatarowcontainerrenderer":{"rows":[{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"kategori"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"musik","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"musik Dalam Video Ini"}]},"hasdividerline":true}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"pelajari Lebih Lanjut","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188"}},"urlendpoint":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188","target":"target new window"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"dengarkan Musik Bebas Iklan Dengan Youtube Premium","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgycgmyynl0cmvk","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/premium"}},"browseendpoint":{"browseid":"spunlimited"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"lagu"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hkvopu9hvd8"}},"watchendpoint":{"videoid":"hkvopu9hvd8"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"artis"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"alan Walker, Sabrina Carpenter, Farruko"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"album"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"dilisensikan Ke Youtube Oleh"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"sme, Ultra Music (atas Nama Ultra Records); Bmi Broadcast Music Inc., Latinautor, Ascap, Latinautor Umpg, Cmrra, Emi Music Publishing, Walt Disney Music Company (publishing), Uniao Brasileira De Editoras De Musica Ubem, Sony Atv Publishing, Latinautor Sonyatv, Broma 16, Latinautor Warner Chappell, Warner Chappell, Dan 9 Komunitas Hak Musik"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","hasdividerline":false}}],"collapseditemcount":0,"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"videoid":"y2k1bcizmvi","datetext":{"runs":[{"text":"dipublikasikan Tanggal 21 Mar 2019"}]},"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","overflowmenutext":{"runs":[{"text":"lainnya"}]}}}],"trackingparams":"cbqquy8yasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"slim Video Metadata"}},{"itemsectionrenderer":{"contents":[{"compactvideorenderer":{"videoid":"40k Nzfcdpi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clba wcukbeskqxeth0v15znqaviaa","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"7.114.606x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=40k Nzfcdpi"}},"watchendpoint":{"videoid":"40k Nzfcdpi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Wwbupu8csyw/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/lz5glrvzh7m/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedymyi 2cbppomb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"7,1 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow 3 Menit, 17 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldjz Lhcz6qzgcawem0e M94nw8mq","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.588.361x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=q1sjkuwe9iu"}},"watchendpoint":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ By4rolzzffi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/eo5ribymnji/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecf6fvgrqwiqkm=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics) 3 Menit, 10 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"adlsnblkgpo","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4claqq6ff3 Hznjzhn7zoo8rbjouspg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.222.842x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=adlsnblkgpo"}},"watchendpoint":{"videoid":"adlsnblkgpo","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 8ka7jkwsc0e/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/he Fvt0byww/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed6szcx25o76wk=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover) 4 Menit, 3 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"nuft6on01wi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360}]},"title":{"runs":[{"text":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.613.711x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=nuft6on01wi"}},"watchendpoint":{"videoid":"nuft6on01wi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lcvtgc 81u/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/b0q4iqgueq4/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momeccrtobqp3uoj0b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan) 3 Menit, 21 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clctyznijunkylteghxnzba0lduzqg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"923.870x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=0xzlh5dx0cy"}},"watchendpoint":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 0dgc2nu0tp8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x7r6g63ymmo/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedgo8e7 Eoyjtmb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"923 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019 59 Menit Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"3f4w34zcz0a","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clc0mlxdbnslitejtrkqeqaimkofuw","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"2.754.858x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=3f4w34zcz0a"}},"watchendpoint":{"videoid":"3f4w34zcz0a","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Jvg R4at Mk/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/5vgela0ns3s/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedazonm Jum 90b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"2,7 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan 3 Menit, 4 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"n03idjcsy5g","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldvrixstalruehzgadso7jsdjowia","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"35.120.475x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=n03idjcsy5g"}},"watchendpoint":{"videoid":"n03idjcsy5g","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lyvlyuntc8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x28a6s5xcq0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check circle thick"},"style":"badge style type verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecyl7o5yyhypp8b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"35 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards) 6 Menit, 44 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"hdjkwo cb30","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clb17gcftadhl9yqiumjtctikgbh2w","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"895.358x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hdjkwo cb30"}},"watchendpoint":{"videoid":"hdjkwo cb30","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Svrecqxbpmg/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/q7bhcvveoco/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed9joj Jsus6yub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"895 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em 4 Menit, 20 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"wp0lou3y5 O","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clbamxy k0pbemruqwilangncvky1q","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.258.766x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=wp0lou3y5 O"}},"watchendpoint":{"videoid":"wp0lou3y5 O","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Evz hduza7w/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/vx39bkwnh 8/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedqz8vvrvtczlo=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals) 3 Menit, 41 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clcmcoanziyilita Lxhkwsfttmkow","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"5.677.874x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=vxrvhjdc1qi"}},"watchendpoint":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ G3qurp8bshi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/yrancljz 44/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecirfogyfcbilc=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"5,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics) 3 Menit, 16 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"pzepfswmdxe","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldldkgutkjrlp31aeds9185tcdhla","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"charlie Puth Attention (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"32.870.739x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=pzepfswmdxe"}},"watchendpoint":{"videoid":"pzepfswmdxe","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ H1ko5yvt0ma/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/xwyyrsghp U/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check circle thick"},"style":"badge style type verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedx6pnh7k kykub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"32 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"charlie Puth Attention (lyrics) 3 Menit, 32 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"si93dgd7v2y","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clandbe5as9iezkfe8 T swjz 7xyg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"1.523.851x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=si93dgd7v2y"}},"watchendpoint":{"videoid":"si93dgd7v2y","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ A1pcurhe1s/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/fla9iw6e0r0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check circle thick"},"style":"badge style type verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedmru2hxuhdl0o=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"1,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover) 2 Menit, 59 Detik Putar Video"}}}}],"trackingparams":"cacquy8yaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"related Items"}},{"commentsectionrenderer":{"continuations":[{"nextcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteybg==","clicktrackingparams":"cayqybccihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","label":{"runs":[{"text":"tampilkan Komentar Lainnya"}]}}}],"sharebox":{"commentsimpleboxrenderer":{"authorthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 32 Vfli3ugzv.png","width":32,"height":32},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 48 Vflly0utt.png","width":48,"height":48},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 720 Vflyjnzbz.png","width":76,"height":76}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"foto Profil Default"}}},"placeholdertext":{"runs":[{"text":"tulis Komentar Publik..."}]},"prepareaccountendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","avatarsize":"simplebox avatar size type default"}},"header":{"commentsectionheaderrenderer":{"counttext":{"runs":[{"text":"komentar","bold":true},{"text":" • 1.014"}]},"trackingparams":"caqqv3uiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"trackingparams":"camqwhuyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"continuations":[{"reloadcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteyaq==","clicktrackingparams":"caiqxqycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}],"trackingparams":"caequi8iewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}},"currentvideoendpoint":{"clicktrackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"trackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","webwatchnextresponseextensiondata":{"relatedvideoargs":""}} >
" style class="imegedet" src="https://i.ytimg.com/vi/Y2K1BciZMvI/mqdefault.jpg" alt="Youtube
\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.blogger.com/blog This.g?n=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026source=youtube\u0026b=\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccyqqkwyaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagdcte9hr0vseae=","servicename":"blogger"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":40,"title":{"runs":[{"text":"tumblr"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqblrvtujmug==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzuvu1ctfj4aq==","servicename":"tumblr"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":4,"title":{"runs":[{"text":"reddit"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbljfrerjva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzsruresvr4aq==","servicename":"reddit"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":36,"title":{"runs":[{"text":"ВКонтакте"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvzlt05uquturq==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share"}},"urlendpoint":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglws09oveflvev4aq==","servicename":"vkontakte"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":45,"title":{"runs":[{"text":"pinterest"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvbjtlrfukvtva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target new window"}},"trackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglqsu5urvjfu1r4aq==","servicename":"pinterest"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":9,"title":{"runs":[{"text":"ameba"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbufnrujb","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry text=\u0026editor flg=1"}},"urlendpoint":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry text=\u0026editor flg=1","target":"target new window"}},"trackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagvbtuvcqxgb","servicename":"ameba"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":42,"title":{"runs":[{"text":"linkedin"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcexjtktfrelo","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaghmsu5lrurjtngb","servicename":"linkedin"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":38,"title":{"runs":[{"text":"livejournal"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqc0xjvkvkt1vstkfm","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target new window"}},"trackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagtmsvzfsk9vuk5bthgb","servicename":"livejournal"}}],"title":{"runs":[{"text":"bagikan Video Ini"}]},"copyurlbuttontext":{"runs":[{"text":"salin Link"}]},"unregisteredappclicktrackingparams":"ekpmmgvzagfyzujy5ete3kctswn4aq==","trackingparams":"cb4q4vaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgybxnoyxjlspll5mtcok2xyw=="}}}},"accessibility":{"label":"bagikan"},"tooltip":"bagikan","trackingparams":"cb0qykycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"bagikan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style default","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"simpan"}]},"icon":{"icontype":"add to playlist"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Menonton Video Ini Lagi?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Menambahkan Video Ini Ke Playlist."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"accessibility":{"label":"simpan"},"trackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"simpan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style default","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"laporkan"}]},"icon":{"icontype":"flag"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Melaporkan Video Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Melaporkan Konten Yang Tidak Pantas."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}}}},"tooltip":"laporkan","trackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"laporkan"}}}}}}],"owner":{"slimownerrenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s48 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":48,"height":48},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s88 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":88,"height":88},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s176 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":176,"height":176}]},"title":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}}}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g","canonicalbaseurl":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"subscribebutton":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"subscribe"}]},"icon":{"icontype":"subscribe"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Subscribe Ke Channel Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Subscribe Ke Channel Ini."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6ymglzdwjzy3jpymu=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?hl=id\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi&app=m&continue action=quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn&action handle signin=true\u0026passive=true\u0026service=youtube\u0026uilel=3"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"continueaction":"quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn"}},"trackingparams":"cbgq yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"trackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","targetid":"watch Subscribe"}},"collapsedsubtitle":{"runs":[{"text":"43 rb Subscriber"}]},"expandedsubtitle":{"runs":[{"text":"43.861 Subscriber"}]},"channelname":"myynhh","channelurl":"http://www.youtube.com/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g","trackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}},"description":{"runs":[{"text":"ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: "},{"text":"https://www.facebook.com/myynhh/","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/","target":"target new window","nofollow":true}}},{"text":"\n\nĐoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3\n\nlink Tải Mp3: "},{"text":"https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/...","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqaanme.html?ref=search box"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqaanme.html?ref=search box","target":"target new window","nofollow":true}}}]},"metadatarowcontainer":{"metadatarowcontainerrenderer":{"rows":[{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"kategori"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"musik","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"musik Dalam Video Ini"}]},"hasdividerline":true}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"pelajari Lebih Lanjut","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188"}},"urlendpoint":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188","target":"target new window"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"dengarkan Musik Bebas Iklan Dengan Youtube Premium","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgycgmyynl0cmvk","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/premium"}},"browseendpoint":{"browseid":"spunlimited"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"lagu"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hkvopu9hvd8"}},"watchendpoint":{"videoid":"hkvopu9hvd8"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"artis"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"alan Walker, Sabrina Carpenter, Farruko"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"album"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"dilisensikan Ke Youtube Oleh"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"sme, Ultra Music (atas Nama Ultra Records); Bmi Broadcast Music Inc., Latinautor, Ascap, Latinautor Umpg, Cmrra, Emi Music Publishing, Walt Disney Music Company (publishing), Uniao Brasileira De Editoras De Musica Ubem, Sony Atv Publishing, Latinautor Sonyatv, Broma 16, Latinautor Warner Chappell, Warner Chappell, Dan 9 Komunitas Hak Musik"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","hasdividerline":false}}],"collapseditemcount":0,"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"videoid":"y2k1bcizmvi","datetext":{"runs":[{"text":"dipublikasikan Tanggal 21 Mar 2019"}]},"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","overflowmenutext":{"runs":[{"text":"lainnya"}]}}}],"trackingparams":"cbqquy8yasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"slim Video Metadata"}},{"itemsectionrenderer":{"contents":[{"compactvideorenderer":{"videoid":"40k Nzfcdpi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clba wcukbeskqxeth0v15znqaviaa","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"7.114.606x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=40k Nzfcdpi"}},"watchendpoint":{"videoid":"40k Nzfcdpi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Wwbupu8csyw/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/lz5glrvzh7m/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedymyi 2cbppomb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"7,1 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow 3 Menit, 17 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldjz Lhcz6qzgcawem0e M94nw8mq","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.588.361x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=q1sjkuwe9iu"}},"watchendpoint":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ By4rolzzffi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/eo5ribymnji/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecf6fvgrqwiqkm=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics) 3 Menit, 10 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"adlsnblkgpo","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4claqq6ff3 Hznjzhn7zoo8rbjouspg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.222.842x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=adlsnblkgpo"}},"watchendpoint":{"videoid":"adlsnblkgpo","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 8ka7jkwsc0e/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/he Fvt0byww/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed6szcx25o76wk=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover) 4 Menit, 3 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"nuft6on01wi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360}]},"title":{"runs":[{"text":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.613.711x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=nuft6on01wi"}},"watchendpoint":{"videoid":"nuft6on01wi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lcvtgc 81u/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/b0q4iqgueq4/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momeccrtobqp3uoj0b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan) 3 Menit, 21 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clctyznijunkylteghxnzba0lduzqg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"923.870x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=0xzlh5dx0cy"}},"watchendpoint":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 0dgc2nu0tp8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x7r6g63ymmo/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedgo8e7 Eoyjtmb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"923 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019 59 Menit Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"3f4w34zcz0a","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clc0mlxdbnslitejtrkqeqaimkofuw","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"2.754.858x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=3f4w34zcz0a"}},"watchendpoint":{"videoid":"3f4w34zcz0a","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Jvg R4at Mk/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/5vgela0ns3s/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedazonm Jum 90b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"2,7 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan 3 Menit, 4 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"n03idjcsy5g","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldvrixstalruehzgadso7jsdjowia","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"35.120.475x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=n03idjcsy5g"}},"watchendpoint":{"videoid":"n03idjcsy5g","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lyvlyuntc8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x28a6s5xcq0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check circle thick"},"style":"badge style type verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecyl7o5yyhypp8b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"35 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards) 6 Menit, 44 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"hdjkwo cb30","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clb17gcftadhl9yqiumjtctikgbh2w","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"895.358x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hdjkwo cb30"}},"watchendpoint":{"videoid":"hdjkwo cb30","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Svrecqxbpmg/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/q7bhcvveoco/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed9joj Jsus6yub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"895 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em 4 Menit, 20 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"wp0lou3y5 O","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clbamxy k0pbemruqwilangncvky1q","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.258.766x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=wp0lou3y5 O"}},"watchendpoint":{"videoid":"wp0lou3y5 O","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Evz hduza7w/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/vx39bkwnh 8/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedqz8vvrvtczlo=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals) 3 Menit, 41 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clcmcoanziyilita Lxhkwsfttmkow","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"5.677.874x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=vxrvhjdc1qi"}},"watchendpoint":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ G3qurp8bshi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/yrancljz 44/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecirfogyfcbilc=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"5,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics) 3 Menit, 16 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"pzepfswmdxe","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldldkgutkjrlp31aeds9185tcdhla","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"charlie Puth Attention (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"32.870.739x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=pzepfswmdxe"}},"watchendpoint":{"videoid":"pzepfswmdxe","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ H1ko5yvt0ma/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/xwyyrsghp U/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check circle thick"},"style":"badge style type verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedx6pnh7k kykub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"32 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"charlie Puth Attention (lyrics) 3 Menit, 32 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"si93dgd7v2y","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clandbe5as9iezkfe8 T swjz 7xyg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"1.523.851x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=si93dgd7v2y"}},"watchendpoint":{"videoid":"si93dgd7v2y","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ A1pcurhe1s/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/fla9iw6e0r0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check circle thick"},"style":"badge style type verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedmru2hxuhdl0o=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"1,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover) 2 Menit, 59 Detik Putar Video"}}}}],"trackingparams":"cacquy8yaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"related Items"}},{"commentsectionrenderer":{"continuations":[{"nextcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteybg==","clicktrackingparams":"cayqybccihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","label":{"runs":[{"text":"tampilkan Komentar Lainnya"}]}}}],"sharebox":{"commentsimpleboxrenderer":{"authorthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 32 Vfli3ugzv.png","width":32,"height":32},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 48 Vflly0utt.png","width":48,"height":48},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 720 Vflyjnzbz.png","width":76,"height":76}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"foto Profil Default"}}},"placeholdertext":{"runs":[{"text":"tulis Komentar Publik..."}]},"prepareaccountendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","avatarsize":"simplebox avatar size type default"}},"header":{"commentsectionheaderrenderer":{"counttext":{"runs":[{"text":"komentar","bold":true},{"text":" • 1.014"}]},"trackingparams":"caqqv3uiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"trackingparams":"camqwhuyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"continuations":[{"reloadcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteyaq==","clicktrackingparams":"caiqxqycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}],"trackingparams":"caequi8iewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}},"currentvideoendpoint":{"clicktrackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"trackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","webwatchnextresponseextensiondata":{"relatedvideoargs":""}} >
" width="100%" height="auto"/>

Download Lagu Youtube

\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.blogger.com/blog This.g?n=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026source=youtube\u0026b=\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccyqqkwyaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagdcte9hr0vseae=","servicename":"blogger"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":40,"title":{"runs":[{"text":"tumblr"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqblrvtujmug==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzuvu1ctfj4aq==","servicename":"tumblr"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":4,"title":{"runs":[{"text":"reddit"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbljfrerjva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzsruresvr4aq==","servicename":"reddit"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":36,"title":{"runs":[{"text":"ВКонтакте"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvzlt05uquturq==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share"}},"urlendpoint":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglws09oveflvev4aq==","servicename":"vkontakte"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":45,"title":{"runs":[{"text":"pinterest"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvbjtlrfukvtva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is Video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is Video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglqsu5urvjfu1r4aq==","servicename":"pinterest"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":9,"title":{"runs":[{"text":"ameba"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbufnrujb","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry Text=\u0026editor Flg=1"}},"urlendpoint":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry Text=\u0026editor Flg=1","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagvbtuvcqxgb","servicename":"ameba"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":42,"title":{"runs":[{"text":"linkedin"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcexjtktfrelo","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube","target":"target New Window"}},"trackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaghmsu5lrurjtngb","servicename":"linkedin"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":38,"title":{"runs":[{"text":"livejournal"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqc0xjvkvkt1vstkfm","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target New Window"}},"trackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagtmsvzfsk9vuk5bthgb","servicename":"livejournal"}}],"title":{"runs":[{"text":"bagikan Video Ini"}]},"copyurlbuttontext":{"runs":[{"text":"salin Link"}]},"unregisteredappclicktrackingparams":"ekpmmgvzagfyzujy5ete3kctswn4aq==","trackingparams":"cb4q4vaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgybxnoyxjlspll5mtcok2xyw=="}}}},"accessibility":{"label":"bagikan"},"tooltip":"bagikan","trackingparams":"cb0qykycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"bagikan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Default","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"simpan"}]},"icon":{"icontype":"add To Playlist"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Menonton Video Ini Lagi?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Menambahkan Video Ini Ke Playlist."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"accessibility":{"label":"simpan"},"trackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"simpan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Default","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"laporkan"}]},"icon":{"icontype":"flag"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Melaporkan Video Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Melaporkan Konten Yang Tidak Pantas."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}}}},"tooltip":"laporkan","trackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"laporkan"}}}}}}],"owner":{"slimownerrenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s48 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":48,"height":48},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s88 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":88,"height":88},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s176 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":176,"height":176}]},"title":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g","canonicalbaseurl":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"subscribebutton":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"subscribe"}]},"icon":{"icontype":"subscribe"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Subscribe Ke Channel Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Subscribe Ke Channel Ini."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style Brand","size":"size Default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6ymglzdwjzy3jpymu=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?hl=id\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&app=m&continue Action=quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn&action Handle Signin=true\u0026passive=true\u0026service=youtube\u0026uilel=3"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"continueaction":"quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn"}},"trackingparams":"cbgq Yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"trackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","targetid":"watch Subscribe"}},"collapsedsubtitle":{"runs":[{"text":"43 rb Subscriber"}]},"expandedsubtitle":{"runs":[{"text":"43.861 Subscriber"}]},"channelname":"myynhh","channelurl":"http://www.youtube.com/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g","trackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}},"description":{"runs":[{"text":"ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: "},{"text":"https://www.facebook.com/myynhh/","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/","target":"target New Window","nofollow":true}}},{"text":"\n\nĐoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3\n\nlink Tải Mp3: "},{"text":"https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/...","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqaanme.html?ref=search Box"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video Description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir Token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way Alan Walkersabrina Carpenterfarruko Tsvrr0dqqaanme.html?ref=search Box","target":"target New Window","nofollow":true}}}]},"metadatarowcontainer":{"metadatarowcontainerrenderer":{"rows":[{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"kategori"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"musik","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"musik Dalam Video Ini"}]},"hasdividerline":true}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"pelajari Lebih Lanjut","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188"}},"urlendpoint":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188","target":"target New Window"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"dengarkan Musik Bebas Iklan Dengan Youtube Premium","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgycgmyynl0cmvk","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/premium"}},"browseendpoint":{"browseid":"spunlimited"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"lagu"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hkvopu9hvd8"}},"watchendpoint":{"videoid":"hkvopu9hvd8"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"artis"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"alan Walker, Sabrina Carpenter, Farruko"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"album"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"dilisensikan Ke Youtube Oleh"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"sme, Ultra Music (atas Nama Ultra Records); Bmi Broadcast Music Inc., Latinautor, Ascap, Latinautor Umpg, Cmrra, Emi Music Publishing, Walt Disney Music Company (publishing), Uniao Brasileira De Editoras De Musica Ubem, Sony Atv Publishing, Latinautor Sonyatv, Broma 16, Latinautor Warner Chappell, Warner Chappell, Dan 9 Komunitas Hak Musik"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","hasdividerline":false}}],"collapseditemcount":0,"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"videoid":"y2k1bcizmvi","datetext":{"runs":[{"text":"dipublikasikan Tanggal 21 Mar 2019"}]},"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","overflowmenutext":{"runs":[{"text":"lainnya"}]}}}],"trackingparams":"cbqquy8yasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"slim Video Metadata"}},{"itemsectionrenderer":{"contents":[{"compactvideorenderer":{"videoid":"40k Nzfcdpi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clba Wcukbeskqxeth0v15znqaviaa","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"7.114.606x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=40k Nzfcdpi"}},"watchendpoint":{"videoid":"40k Nzfcdpi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U Cmv6fsy5g"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Wwbupu8csyw/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/lz5glrvzh7m/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedymyi 2cbppomb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"7,1 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow 3 Menit, 17 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldjz Lhcz6qzgcawem0e M94nw8mq","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.588.361x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=q1sjkuwe9iu"}},"watchendpoint":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j A"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ By4rolzzffi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/eo5ribymnji/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecf6fvgrqwiqkm=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics) 3 Menit, 10 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"adlsnblkgpo","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4claqq6ff3 Hznjzhn7zoo8rbjouspg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.222.842x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=adlsnblkgpo"}},"watchendpoint":{"videoid":"adlsnblkgpo","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 8ka7jkwsc0e/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/he Fvt0byww/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed6szcx25o76wk=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover) 4 Menit, 3 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"nuft6on01wi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360}]},"title":{"runs":[{"text":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.613.711x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=nuft6on01wi"}},"watchendpoint":{"videoid":"nuft6on01wi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lcvtgc 81u/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/b0q4iqgueq4/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momeccrtobqp3uoj0b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan) 3 Menit, 21 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clctyznijunkylteghxnzba0lduzqg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"923.870x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=0xzlh5dx0cy"}},"watchendpoint":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 Enys0xckwp R0f0q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 0dgc2nu0tp8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x7r6g63ymmo/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedgo8e7 Eoyjtmb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"923 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019 59 Menit Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"3f4w34zcz0a","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clc0mlxdbnslitejtrkqeqaimkofuw","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"2.754.858x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=3f4w34zcz0a"}},"watchendpoint":{"videoid":"3f4w34zcz0a","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Jvg R4at Mk/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/5vgela0ns3s/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedazonm Jum 90b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"2,7 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan 3 Menit, 4 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"n03idjcsy5g","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldvrixstalruehzgadso7jsdjowia","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec Oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"35.120.475x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=n03idjcsy5g"}},"watchendpoint":{"videoid":"n03idjcsy5g","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec Oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lyvlyuntc8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x28a6s5xcq0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecyl7o5yyhypp8b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"35 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards) 6 Menit, 44 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"hdjkwo Cb30","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo Cb30/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clb17gcftadhl9yqiumjtctikgbh2w","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"895.358x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hdjkwo Cb30"}},"watchendpoint":{"videoid":"hdjkwo Cb30","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl M1a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Svrecqxbpmg/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/q7bhcvveoco/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed9joj Jsus6yub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"895 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em 4 Menit, 20 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"wp0lou3y5 O","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clbamxy K0pbemruqwilangncvky1q","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.258.766x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=wp0lou3y5 O"}},"watchendpoint":{"videoid":"wp0lou3y5 O","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Evz Hduza7w/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/vx39bkwnh 8/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedqz8vvrvtczlo=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals) 3 Menit, 41 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clcmcoanziyilita Lxhkwsfttmkow","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"5.677.874x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=vxrvhjdc1qi"}},"watchendpoint":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ G3qurp8bshi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/yrancljz 44/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecirfogyfcbilc=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"5,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics) 3 Menit, 16 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"pzepfswmdxe","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldldkgutkjrlp31aeds9185tcdhla","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"charlie Puth Attention (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"32.870.739x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=pzepfswmdxe"}},"watchendpoint":{"videoid":"pzepfswmdxe","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd Lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ H1ko5yvt0ma/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/xwyyrsghp U/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedx6pnh7k Kykub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"32 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"charlie Puth Attention (lyrics) 3 Menit, 32 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"si93dgd7v2y","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clandbe5as9iezkfe8 T Swjz 7xyg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"1.523.851x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=si93dgd7v2y"}},"watchendpoint":{"videoid":"si93dgd7v2y","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ A1pcurhe1s/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/fla9iw6e0r0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check Circle Thick"},"style":"badge Style Type Verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedmru2hxuhdl0o=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"1,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi&hl=id&client=mv Google&gl=id&fulldescription=1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover) 2 Menit, 59 Detik Putar Video"}}}}],"trackingparams":"cacquy8yaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"related Items"}},{"commentsectionrenderer":{"continuations":[{"nextcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteybg==","clicktrackingparams":"cayqybccihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","label":{"runs":[{"text":"tampilkan Komentar Lainnya"}]}}}],"sharebox":{"commentsimpleboxrenderer":{"authorthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 32 Vfli3ugzv.png","width":32,"height":32},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 48 Vflly0utt.png","width":48,"height":48},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 720 Vflyjnzbz.png","width":76,"height":76}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"foto Profil Default"}}},"placeholdertext":{"runs":[{"text":"tulis Komentar Publik..."}]},"prepareaccountendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action Handle Signin=true&app=m&hl=id&next=/watch?v=y2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","avatarsize":"simplebox Avatar Size Type Default"}},"header":{"commentsectionheaderrenderer":{"counttext":{"runs":[{"text":"komentar","bold":true},{"text":" • 1.014"}]},"trackingparams":"caqqv3uiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"trackingparams":"camqwhuyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"continuations":[{"reloadcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteyaq==","clicktrackingparams":"caiqxqycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}],"trackingparams":"caequi8iewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}},"currentvideoendpoint":{"clicktrackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"trackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","webwatchnextresponseextensiondata":{"relatedvideoargs":""}} >
Mp3 By
Hanyalah Untuk Review, Jangan Lupa Untuk Membeli Vcd Original Di Toko Musik Terdekat di Kota Anda Sebagai bentuk penghargaan kita kepada penyanyi/pecinta lagu tersebut, dan agar mereka bisa terus berkarya.

TitleYoutube
\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.blogger.com/blog This.g?n=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026source=youtube\u0026b=\u0026eurl=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccyqqkwyaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagdcte9hr0vseae=","servicename":"blogger"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":40,"title":{"runs":[{"text":"tumblr"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqblrvtujmug==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.tumblr.com/share/video?embed=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026caption=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccuqqkwyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzuvu1ctfj4aq==","servicename":"tumblr"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":4,"title":{"runs":[{"text":"reddit"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbljfrerjva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://reddit.com/submit?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccqqqkwybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagzsruresvr4aq==","servicename":"reddit"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":36,"title":{"runs":[{"text":"ВКонтакте"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvzlt05uquturq==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share"}},"urlendpoint":{"url":"http://vkontakte.ru/share.php?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccmqqkwybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglws09oveflvev4aq==","servicename":"vkontakte"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":45,"title":{"runs":[{"text":"pinterest"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcvbjtlrfukvtva==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg"}},"urlendpoint":{"url":"http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026description=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026is video=true\u0026media=https://i.ytimg.com/vi/y2k1bcizmvi/maxresdefault.jpg","target":"target new window"}},"trackingparams":"cciqqkwybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaglqsu5urvjfu1r4aq==","servicename":"pinterest"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":9,"title":{"runs":[{"text":"ameba"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqbufnrujb","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry text=\u0026editor flg=1"}},"urlendpoint":{"url":"http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry text=\u0026editor flg=1","target":"target new window"}},"trackingparams":"cceqqkwybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagvbtuvcqxgb","servicename":"ameba"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":42,"title":{"runs":[{"text":"linkedin"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqcexjtktfrelo","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.linkedin.com/sharearticle?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026title=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko\u0026summary=ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: Https://www.facebook.com/myynhh/ Đoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3 Link Tải Mp3: Https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqa...\u0026source=youtube","target":"target new window"}},"trackingparams":"ccaqqkwyccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjaghmsu5lrurjtngb","servicename":"linkedin"}},{"sharetargetrenderer":{"targetid":38,"title":{"runs":[{"text":"livejournal"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momejy5ete3kctswnqc0xjvkvkt1vstkfm","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko"}},"urlendpoint":{"url":"http://www.livejournal.com/update.bml?url=https://www.youtube.com/watch?v=y2k1bcizmvi&feature=share\u0026subject=[vietsub + Lyrics] On My Way Alan Walker; Sabrina Carpenter; Farruko","target":"target new window"}},"trackingparams":"cb8qqkwycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdifc2hhcmvi8uxkxnygrbfjagtmsvzfsk9vuk5bthgb","servicename":"livejournal"}}],"title":{"runs":[{"text":"bagikan Video Ini"}]},"copyurlbuttontext":{"runs":[{"text":"salin Link"}]},"unregisteredappclicktrackingparams":"ekpmmgvzagfyzujy5ete3kctswn4aq==","trackingparams":"cb4q4vaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgybxnoyxjlspll5mtcok2xyw=="}}}},"accessibility":{"label":"bagikan"},"tooltip":"bagikan","trackingparams":"cb0qykycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"bagikan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style default","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"simpan"}]},"icon":{"icontype":"add to playlist"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Menonton Video Ini Lagi?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Menambahkan Video Ini Ke Playlist."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cbwq 4yeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"accessibility":{"label":"simpan"},"trackingparams":"cbsqx6ycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"simpan"}}}}}},{"slimmetadatabuttonrenderer":{"button":{"buttonrenderer":{"style":"style default","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"laporkan"}]},"icon":{"icontype":"flag"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Melaporkan Video Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Melaporkan Konten Yang Tidak Pantas."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cboq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}}}},"tooltip":"laporkan","trackingparams":"cbkq8fsiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","accessibilitydata":{"accessibilitydata":{"label":"laporkan"}}}}}}],"owner":{"slimownerrenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s48 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":48,"height":48},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s88 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":88,"height":88},{"url":"https://yt3.ggpht.com/a/agf L79 Xdry4g Scstxykqxomksu3do5q982ipufw=s176 Mo C C0xffffffff Rj K No","width":176,"height":176}]},"title":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}}}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g","canonicalbaseurl":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"subscribebutton":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"subscribe"}]},"icon":{"icontype":"subscribe"},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"ignorenavigation":true}},"modalendpoint":{"modal":{"modalwithtitleandbuttonrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"ingin Subscribe Ke Channel Ini?"}]},"content":{"runs":[{"text":"login Untuk Subscribe Ke Channel Ini."}]},"button":{"buttonrenderer":{"style":"style brand","size":"size default","isdisabled":false,"text":{"runs":[{"text":"login"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6ymglzdwjzy3jpymu=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?hl=id\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi&app=m&continue action=quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn&action handle signin=true\u0026passive=true\u0026service=youtube\u0026uilel=3"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cbgq yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"continueaction":"quffluhqbufudurxvw84zkpyckfyckhum1zivklurvviqxxbq3jtc0tudy1yb3pex1jhbm8xa1vpqw1ta2dxow5qbgmtnfhqbthveulnbvlsmjztrdh1m0dkvexuqwe4n0lytutwtdm4mhvseue2sdy4otvwcmdfuw5mwjlfn1dsefc5rwnmzhdfnvlwq2dim2m3nxlwsertze9ldwlfnkpmwggwcfn3zjffzdflruzyyxvwdjlctwy1etr6vvvlbevgstdxmgzudlctujzkrkhnbuotmkflskpvrgxuvgnrzg9rvfjvunludultzexobg80lvd2xzjwwdjrzthqmlz6rzdn"}},"trackingparams":"cbgq yyeihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}}}}},"trackingparams":"cbcqmysiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","targetid":"watch Subscribe"}},"collapsedsubtitle":{"runs":[{"text":"43 rb Subscriber"}]},"expandedsubtitle":{"runs":[{"text":"43.861 Subscriber"}]},"channelname":"myynhh","channelurl":"http://www.youtube.com/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g","trackingparams":"cbyq6p4eihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}},"description":{"runs":[{"text":"ghé Qua Page Like ủng Hộ Mình Nhé: "},{"text":"https://www.facebook.com/myynhh/","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://www.facebook.com/myynhh/","target":"target new window","nofollow":true}}},{"text":"\n\nĐoạn Tiếng Tây Ban Nha Mình Lên Google Dịch Từ Tiếng Tbn Sang Tiếng Anh Rồi Mới Dịch Qua Tiếng Việt Nên Có Thể Không đúng Lắm.. Mọi Người Thông Cảm Nha :3\n\nlink Tải Mp3: "},{"text":"https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/...","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdphi8uxkxnygrbfj","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqaanme.html?ref=search box"}},"urlendpoint":{"url":"https://www.youtube.com/redirect?event=video description\u0026v=y2k1bcizmvi\u0026redir token=zndtmhkedoizhpf8hk5dggg0b8x8mtu2ndawmtc2mkaxntyzote1mzyy\u0026q=https://beta.chiasenhac.vn/mp3/us Uk/us Dance Remix/on My Way alan Walkersabrina Carpenterfarruko tsvrr0dqqaanme.html?ref=search box","target":"target new window","nofollow":true}}}]},"metadatarowcontainer":{"metadatarowcontainerrenderer":{"rows":[{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"kategori"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"musik","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc 9 Kytw8zkzndhqj6fgpwq"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"musik Dalam Video Ini"}]},"hasdividerline":true}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"pelajari Lebih Lanjut","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188"}},"urlendpoint":{"url":"https://support.google.com/youtube/answer/7680188","target":"target new window"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowheaderrenderer":{"content":{"runs":[{"text":"dengarkan Musik Bebas Iklan Dengan Youtube Premium","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpgycgmyynl0cmvk","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/premium"}},"browseendpoint":{"browseid":"spunlimited"}}}]},"hasdividerline":false}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"lagu"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hkvopu9hvd8"}},"watchendpoint":{"videoid":"hkvopu9hvd8"}}}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"artis"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"alan Walker, Sabrina Carpenter, Farruko"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"album"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"on My Way"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},{"metadatarowrenderer":{"title":{"runs":[{"text":"dilisensikan Ke Youtube Oleh"}]},"contents":[{"runs":[{"text":"sme, Ultra Music (atas Nama Ultra Records); Bmi Broadcast Music Inc., Latinautor, Ascap, Latinautor Umpg, Cmrra, Emi Music Publishing, Walt Disney Music Company (publishing), Uniao Brasileira De Editoras De Musica Ubem, Sony Atv Publishing, Latinautor Sonyatv, Broma 16, Latinautor Warner Chappell, Warner Chappell, Dan 9 Komunitas Hak Musik"}]}],"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","hasdividerline":false}}],"collapseditemcount":0,"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"videoid":"y2k1bcizmvi","datetext":{"runs":[{"text":"dipublikasikan Tanggal 21 Mar 2019"}]},"trackingparams":"cbuqimybgaaiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","overflowmenutext":{"runs":[{"text":"lainnya"}]}}}],"trackingparams":"cbqquy8yasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"slim Video Metadata"}},{"itemsectionrenderer":{"contents":[{"compactvideorenderer":{"videoid":"40k Nzfcdpi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/40k Nzfcdpi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clba wcukbeskqxeth0v15znqaviaa","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"7.114.606x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=40k Nzfcdpi"}},"watchendpoint":{"videoid":"40k Nzfcdpi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"myynhh","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucoygedsmfmu U cmv6fsy5g"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Wwbupu8csyw/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/lz5glrvzh7m/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedymyi 2cbppomb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"7,1 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbmqpdayacitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.17"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 17 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Lyrics] Lily Alan Walker; K 391; Emelie Hollow 3 Menit, 17 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/q1sjkuwe9iu/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldjz Lhcz6qzgcawem0e M94nw8mq","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.588.361x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=q1sjkuwe9iu"}},"watchendpoint":{"videoid":"q1sjkuwe9iu","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cakes \u0026 Eclairs","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4xjeggdxj0va4cxddj8j a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ By4rolzzffi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/eo5ribymnji/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecf6fvgrqwiqkm=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbiqpdayasitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.10"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 10 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"shawn Mendes, Camila Cabello Señorita (lyrics) 3 Menit, 10 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"adlsnblkgpo","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/adlsnblkgpo/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4claqq6ff3 Hznjzhn7zoo8rbjouspg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.222.842x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=adlsnblkgpo"}},"watchendpoint":{"videoid":"adlsnblkgpo","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"aspen Official","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucysmku1ukyfwyxoc01t2r2a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 8ka7jkwsc0e/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/he Fvt0byww/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed6szcx25o76wk=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbeqpdayaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.03"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 3 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"something Just Like This The Chainsmokers \u0026 Coldplay (aspen Cover) 4 Menit, 3 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"nuft6on01wi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/nuft6on01wi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360}]},"title":{"runs":[{"text":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"9.613.711x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=nuft6on01wi"}},"watchendpoint":{"videoid":"nuft6on01wi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"frosbeam Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgkf1r Ugdnhmsf3psagz Q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lcvtgc 81u/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/b0q4iqgueq4/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7momeccrtobqp3uoj0b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"9,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cbaqpdayayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.21"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 21 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"halsey Without Me (lirik Dan Arti | Terjemahan) 3 Menit, 21 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/0xzlh5dx0cy/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clctyznijunkylteghxnzba0lduzqg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"923.870x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=0xzlh5dx0cy"}},"watchendpoint":{"videoid":"0xzlh5dx0cy","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"listen To Music","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucgn J1 enys0xckwp r0f0q"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ 0dgc2nu0tp8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x7r6g63ymmo/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedgo8e7 Eoyjtmb","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"923 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca8qpdaybcitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"59.06"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"59 Menit"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"top 15 Alan Walker 2019 Best Songs Of Alan Walker 2019 Alan Walker Greatest Hits Playlist 2019 59 Menit Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"3f4w34zcz0a","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/3f4w34zcz0a/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clc0mlxdbnslitejtrkqeqaimkofuw","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"2.754.858x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=3f4w34zcz0a"}},"watchendpoint":{"videoid":"3f4w34zcz0a","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"jusqu'au Bout","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucn3exyatvvgkfu4hth Nlqg"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Jvg R4at Mk/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/5vgela0ns3s/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedazonm Jum 90b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"2,7 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca4qpdaybsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.04"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 4 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub + Kara] Send It Austin Mahone Ft. Rich Homie Quan 3 Menit, 4 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"n03idjcsy5g","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/n03idjcsy5g/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldvrixstalruehzgadso7jsdjowia","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"35.120.475x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=n03idjcsy5g"}},"watchendpoint":{"videoid":"n03idjcsy5g","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"kkbox","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/kkbox"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucwjdbk8viec oyqsayal Cw","canonicalbaseurl":"/user/kkbox"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Lyvlyuntc8/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/x28a6s5xcq0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check circle thick"},"style":"badge style type verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecyl7o5yyhypp8b","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"35 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"ca0qpdaybiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"6.44"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"6 Menit, 44 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker – Faded / Different World Feat. Julia 吳卓源 ( The 14th Kkbox Music Awards) 6 Menit, 44 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"hdjkwo cb30","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/hdjkwo cb30/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clb17gcftadhl9yqiumjtctikgbh2w","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"895.358x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=hdjkwo cb30"}},"watchendpoint":{"videoid":"hdjkwo cb30","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"sub Nhạc Hay","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucj0ldbfd3zvzmk5l9gl m1a"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Svrecqxbpmg/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/q7bhcvveoco/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momed9joj Jsus6yub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"895 rbx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cawqpdaybyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"4.20"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"4 Menit, 20 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub] Take Me Hands 《苏喂苏喂》 Tik Tok Daishi Dance Feat Cecile Corbel | Hãy Nắm Tay Em 4 Menit, 20 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"wp0lou3y5 O","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/wp0lou3y5 O/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clbamxy k0pbemruqwilangncvky1q","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"4.258.766x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=wp0lou3y5 O"}},"watchendpoint":{"videoid":"wp0lou3y5 O","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"indie Vietsub","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/user/codysimpsonvietnam"}},"browseendpoint":{"browseid":"uchurnk7ev0 2d1l23z9yuwg","canonicalbaseurl":"/user/codysimpsonvietnam"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ Evz hduza7w/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/vx39bkwnh 8/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedqz8vvrvtczlo=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"4,2 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"casqpdayccitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.41"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 41 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Alan Walker All Falls Down (feat. Noah Cyrus With Digital Farm Animals) 3 Menit, 41 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/vxrvhjdc1qi/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clcmcoanziyilita Lxhkwsfttmkow","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"5.677.874x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=vxrvhjdc1qi"}},"watchendpoint":{"videoid":"vxrvhjdc1qi","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"waveinstinct","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc19bje9nor 8ctlu8cw2tow"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ G3qurp8bshi/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/yrancljz 44/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7momecirfogyfcbilc=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"5,6 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"caoqpdaycsitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.16"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 16 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"alan Walker, K 391 \u0026 Emelie Hollow Lily (lyrics) 3 Menit, 16 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"pzepfswmdxe","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pzepfswmdxe/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4cldldkgutkjrlp31aeds9185tcdhla","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"charlie Puth Attention (lyrics)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"32.870.739x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=pzepfswmdxe"}},"watchendpoint":{"videoid":"pzepfswmdxe","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"superblyrics","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}},"browseendpoint":{"browseid":"ucy9zjfgd lgnfaz27k5pvnw"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ H1ko5yvt0ma/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/xwyyrsghp U/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check circle thick"},"style":"badge style type verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedx6pnh7k kykub","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"32 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cakqpdayciitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"3.32"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"3 Menit, 32 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"charlie Puth Attention (lyrics) 3 Menit, 32 Detik Putar Video"}}}},{"compactvideorenderer":{"videoid":"si93dgd7v2y","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/default.jpg","width":120,"height":90},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/mqdefault.jpg","width":320,"height":180},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hqdefault.jpg","width":480,"height":360},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/sddefault.jpg","width":640,"height":480},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/si93dgd7v2y/hq720.jpg?sqp= Oaymwehck4feiidsfryq4qpaxmiaruaaaaagaelaadiqj0agkjd\u0026rs=aon4clandbe5as9iezkfe8 T swjz 7xyg","width":686,"height":386}]},"title":{"runs":[{"text":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover)"}]},"longbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"viewcounttext":{"runs":[{"text":"1.523.851x Ditonton"}]},"lengthtext":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlzejy5ete3kctswm=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=si93dgd7v2y"}},"watchendpoint":{"videoid":"si93dgd7v2y","nofollow":true}},"shortbylinetext":{"runs":[{"text":"cam Lavigne","navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momdihcmvsyxrlza==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/channel/uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}},"browseendpoint":{"browseid":"uc4pcjpubxp16h1ay1auy6ga"}}}]},"channelthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://yt3.ggpht.com/ A1pcurhe1s/aaaaaaaaaai/aaaaaaaaaaa/fla9iw6e0r0/s68 C K No Mo Rj C0xffffff/photo.jpg","width":68,"height":68}]},"ownerbadges":[{"metadatabadgerenderer":{"icon":{"icontype":"check circle thick"},"style":"badge style type verified","tooltip":"terverifikasi","trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7momedmru2hxuhdl0o=","shortviewcounttext":{"runs":[{"text":"1,5 jtx Ditonton"}]},"menu":{"menurenderer":{"items":[{"menunavigationitemrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"simpan Ke Tonton Nanti"}]},"navigationendpoint":{"clicktrackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi%26hl%3did%26client%3dmv Google%26gl%3did%26fulldescription%3d1\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"hack":true}},"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"trackingparams":"cagqpdaycyitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"menu Tindakan"}}}},"thumbnailoverlays":[{"thumbnailoverlaytimestatusrenderer":{"text":{"runs":[{"text":"2.59"}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"2 Menit, 59 Detik"}}},"style":"default"}}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"[vietsub+lyrics] Demons Imagine Dragons (rajiv Dhall \u0026 Twentyforseven Cover) 2 Menit, 59 Detik Putar Video"}}}}],"trackingparams":"cacquy8yaiitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma==","sectionidentifier":"related Items"}},{"commentsectionrenderer":{"continuations":[{"nextcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteybg==","clicktrackingparams":"cayqybccihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y","label":{"runs":[{"text":"tampilkan Komentar Lainnya"}]}}}],"sharebox":{"commentsimpleboxrenderer":{"authorthumbnail":{"thumbnails":[{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 32 Vfli3ugzv.png","width":32,"height":32},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 48 Vflly0utt.png","width":48,"height":48},{"url":"//s.ytimg.com/yts/img/avatar 720 Vflyjnzbz.png","width":76,"height":76}],"accessibility":{"accessibilitydata":{"label":"foto Profil Default"}}},"placeholdertext":{"runs":[{"text":"tulis Komentar Publik..."}]},"prepareaccountendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"https://accounts.google.com/servicelogin?service=youtube\u0026uilel=3\u0026passive=true\u0026continue=https://www.youtube.com/signin?action handle signin=true&app=m&hl=id&next=%2fwatch%3fv%3dy2k1bcizmvi\u0026hl=id"}},"signinendpoint":{"nextendpoint":{"clicktrackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}}}},"trackingparams":"cauqwxuiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","avatarsize":"simplebox avatar size type default"}},"header":{"commentsectionheaderrenderer":{"counttext":{"runs":[{"text":"komentar","bold":true},{"text":" • 1.014"}]},"trackingparams":"caqqv3uiewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}},"trackingparams":"camqwhuyayitckvgm932y Mcfqy4naodo7moma=="}}],"continuations":[{"reloadcontinuationdata":{"continuation":"eokbegtzmksxqmnpwk12scabamgbamiccxovahr0chm6ly9tlnlvdxr1ymuuy29tigaqwgh0dhbzoi8vbs55b3v0dwjllmnvbs93yxrjad92pvkyszfcy2latxzjjmhspwlkjmnsawvudd1tdi1nb29nbgumz2w9suqmznvsbgrlc2nyaxb0aw9upteyaq==","clicktrackingparams":"caiqxqycihmiq Cb3fbl4wivdlicch07sw6y"}}],"trackingparams":"caequi8iewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg="}}}},"currentvideoendpoint":{"clicktrackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","commandmetadata":{"webcommandmetadata":{"url":"/watch?v=y2k1bcizmvi"}},"watchendpoint":{"videoid":"y2k1bcizmvi"}},"trackingparams":"caaqg2ciewir4jvd9svjahumujwkhtuzdpg=","webwa